Barn Funny Dancing Video Watch Online

Barn dansar: Video Watch Online

Här kan du video med roliga dansande barn online gratis. I den här kategorin, de bästa videon Youtube om barnens danser. Barnen visar dig hur de kan dansa. Dessa underbara varelser kan höja humöret. Och ändå är barnen livets glädje. De är alltid roliga med dem. Och hur är det bra att de vet hur man snälla oss med sina antics. Vi nöjde med våra föräldrars vilor. Och nu visar dessa barn oss sina förmågor i dans. Det är bra att de i barndomen inte har några komplex, de är öppna för världen, de har inget att vara blyg. Små barn har kul att dansa, du kan titta på videobarns dans online. Samling med roliga videor YouTube, som du vill. Barn flyttar till kroppar för att överraska vuxna. Och det är bra att till hands i författarna till rullarna var kameran. Att fånga så att alla inte lyckas, men då är fallet fall. Njut av vilka roliga rullar med dansande barn är där. Du kommer att få en avgift för glädje, roligt, glädje. Och det här är de fattiga som ger dig denna rubrik.

- I synpunkter av socialt nätverk var det uppfattningen att de ledande tvungen att lära sig de ord som de pratade från scenen. Detta är sant?

 ÄØØØÅÅÅ --ûûûûûØØØØèèèèèèèèèèèèèèèè

Çäüü â æÅååòåòòòòòòòöüüüüüüüüüîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîóó .ó ... ... ... ... ... Lätt att använda Î òëÜÜûÅÅÅììààò ò Õ Õ Êààà ñâ àààà?

Ýòî - - àñîîîîîîîîîîîîîâÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà ààààî ÁÜÜÜÜÜ âññò ààààààààààààààà Íìåíîîîîîîîî ûûûûûâîî ûûûûûâåå ÷ ðÅåüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüîîîîîüîüüüüüîîîîîüîüüüüäüää! Î! Î Ï ê ê í òòò Ööööööéâüææööööéâòââ ø ø ø è ÷ ë ë ë ë ÷ ÷ ë ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ × ÅÃî ìû è è èëàìì!

â òñññññööööööööàààààààààààààààîîîîîîî

Ð ñëè èèèèèèèèèèèøøøøåå ññññòòòòîîîîîîîîòòòòòòò îîîî ìàìì ì Ååååå

Liten ponny - Dancemix, hip-hop, landskapslandskap

÷ Åòûééååòò "òòòòòüààààà ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì

Çààå çèèèèè à

Õîããààà àà.

Vad - förlorade

÷ Åòûééååòò "òòòòòüààààà ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì

Çàë ìççèè - ëàà

Õîããààà àà.

Ç çòààÃÃÃÃàààààààÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûûÿÿÿûûûûûûûûûûûûûÖûûûûöööööö

÷ Åòûééååòò "òòòòòüààààà ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì

Õîããààà àà.

ÇààçèèèèèèëëëààààâââéååÅååå2020ã

Õîããààà àà. Accosectural Operations - Landscape ÕîÃààààààààèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè

ÕÃã áÂÜ â..

Äåòàààíààààààààààààøøàèèàààøøàèàààøø

"Evorybody Dance Now"

÷ òééééòò "òòòòòòüüüüüüüååööööööööììåguåååèèââëÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÂÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Çààå çèèèèè à

Õãàô ëâÂÂÂÂÂÜ

Ìèüüíû - minions - dansmix, landlockat landskap

Çààå çèèèèè à

÷ òéééòòòòòòòòòòòòààààuööööööööööööjanåååååååååçáàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà

Ñìóððêüüüüüüüüêêêêês erbjudanden för ñììóðüÜÜÜÜÜÜÜü,,, ,ÜÜÜÜÜüêêÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅAR

÷ Åòûééååòò "òòòòòüààààà ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì

÷ Åòûééååòò "òòòòòüààààà ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì

Beräkning av 2019Ã.

÷ Åòûééååòò "òòòòòüààààà ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì

ÝêïàààãààÃÃÃÃãàààààààààèàÿÿÿààüüüüüüüââüâ ÷ òòéééòòòòòòòòòüüüüüüìììÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅìèèàààààààèàààààààààààààààààààààààààààààààààààà

÷ ê ê ê ì ì ð ò ò ò ò ò ð

÷ Åòûééååòò "òòòòòüààààà ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì

Õîããààà àà. Çàå èèèèè ëëàààá ñá Â âàà 2017Ã.

Utrustning utrustning utrustning sänkning

"Ansluta"

ÝêïàààãààÃÃÃÃãàààààààààèàÿÿÿààüüüüüüüââüâ ÷ òéééòòòòòòò "òòüråàåååååååååågììåìììììììåìììììììåìììììììååòòìòòììåòòòòòòòòòòòòòðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÕÃðààààâîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî

"Gummibjörn"

Õîããààà àà. ÷ ò éééòòòåòòòòòüüüüüüüööööööåååååàìàààààààÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÕÃðààààâîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî

"Ansluta"

Õîããààà àà. "Ãíèììè ñññêêììê"

÷ òéééòòòòòòòòòòüüàååååååååååååìììììììììììììì òòòòòòòòòòòòòòòòòòüòòòòòòü 201üü 201a 201üü 201 .U

"Ansluta"

Õîãààô õàççèààààààèàà "Íàøà ïîëëë ÷ êà" ÷ ÒòéééòòòÒ "òòòòòüüüüüüüööööåöåöåììììååååååååíåêííííêíííàííêààààííííííààííííííííííííí "Áàáááàèèèè" ÷ ÅÒûéééòòòòòòòòüüüüüüüååååöååååöåìììååååèèèèèèèüâèèèüèèêâêââââââââêâêââêüüêüâüüüüüü Çäñü - Íà íà ì ñà ñ ñû âèäòòò

ðàëüüûåååää èõõõõ Ååååååûåûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûû

Lily: - Nej, bara talet är repeterat. Det fanns ingen ledande vid repetitioner, de kom bara på skytte. Hela konversationen på scenen var impromptu, inklusive orden Alexander Oleshko på Moldavian språk. Han gjorde inga uppenbara förnyelser i vår sida, även om varje gång han började varmt med oss, med Mihai, Ionel.

Íà Øéé äîîòòòòòòòòòòòòûòûûûûòòò

Ì ïûòòññääàòänà þþåçççççççïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï.

Âå, òòòòòòüéééüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüòòûòò   Á ÁÄùùèÉ ëÜÜàààà Ñììîòò Öööåå Running Ãîäüüüüààëëààà îä äèííñ ïíñññòòááááááðððð http://www.divadance.ru Designers: Zhuzha © 2005 av Zhuzha För närvarande bröt paret, tyvärr, men barn fortsätter att vara vänner i Soc. Nätverk i VK ligger framför de "bästa vännerna". Anledningen till avskedningen är att Mihais föräldrar ville att paret tävlade på professionell nivå, föräldrarna till Iionella ordnade föreställningar i showen. Tja, något annat är givetvis i stora utgifter. Intervju:

Länken till den allra första Roller Ionel och Michaia skickades till mig, jag tittade på det sociala nätverket. Så började allt med honom? Victoria: - Jag skickade också en rulle. Jag slår på - och jag kan inte tro: det här är min dotter. Bröllopstal var en nygiftfamilj gåva. Lite tidigare med samma nummer Ejon och Mihai utförde på Mini-Fröken och Mini Moldova'2011, och båda vann i sina kategorier. På firandet kombinerades två separata rum, och sedan med samma, lite modifierade och förbättrade dansen på den kvalificerade rundan "minuter av ära". - Beslutade du på skytten på en gång? Lily: - Tvivel, inte ett skämt av det.

Victoria: - En journalist av en av de ryska utgåvorna kallades och frågade om hon kunde ge vårt telefonnummer till arrangörerna av tävlingen. Vi krävde en officiell inbjudan. - Och i det faktum att barn kommer att klara och stå belastningen, var det ingen tvekan?

Lily: - På något sätt gick allt till sin man ... Dessutom har våra barn en fantastisk förmåga att omvandlas på scenen, känns lätt och lätt att känna sig offentligt, även om de kan bryta ner bakom kulisserna och skaka. Vi, föräldrar, det finns ingen sådan förmåga. Jag minns, under filmen bad Alexander Oleshko Micah, oavsett om de var oroliga, och pojken svarade: "Vi vet inte än."

Victoria: - Förmodligen oroade vi mer och tittade på dem från det "röda" rummet. Du hade inte tid att förstå någonting: här ledarna, publikbuller där, bredvid någons intervjuer tar. I allmänhet, oro, men väl genomtänkt. Vad en Furyor producerade våra barn, vi fick ut bara när jag tittade på tv-showen.

Добавить комментарий